Förbrukningssiffror

Brf Tynnered har 362 lägenheter och vi förbrukar mycket värme, vatten och el samt slänger sopor.
Men just hur mycket gör vi av med?
Värme, vatten och el, det är de tre stora kostnaderna vi har i huset. Elförbrukningen är uppdelad i fastighetsel och lägenhetsel.

Värme
Vi får vår värme från Göteborg Energi fjärrvärmeverk. Den går in i sex stycken undercentraler. Där överförs värmen till fastighetens värmesystem och till varmvatten.

Uppvämningen av fastigheter kostar ca. 2,77 miljoner/år (avser 2022/2023 års siffror).

Ungefär 24% av värmen används till varmvatten (ca. 665.000:- /år).
Uppvärmingen av husen kostar alltså drygt 2,1 miljoner/år (avser 2023 års siffror).

Vatten
Vatten kommer också från Göteborg (Ale) och vi har tio stycken vattenmätare. Vi räknar med att ca 24% av vattnet är varmvatten och denna värme kommer från fjärrvärmen.
Varje månad kostar vattnet ca. 93 000:- för föreningen (avser 2023)
Vattenförbrukningen är ca 3500 m3 per månad.
Vatten kostar ca. 16,83:- per m3 (rörlig kostnad).
Vi gör av med ca. 9700 liter vatten för ca. 256:- per månad och lägenhet.
Ovan summor inkluderar tvättstugorna, fritidslokalerna samt gästlägenheten och gymmet.

Kostnaden för att få varmvatten per lägenhet uppskattas till ca. 1836:- /år (ca. 153:- /mån).

El
All el kommer in till fastigheten till ett antal elcentraler och de fördelas sedan till fastigheten och till respektive lägenhet. 
Kostsnad för el är 3,50kr/KW (v 10, 2024)

Lägenhetsel
Medelförbrukningen för en lägenhet ser du i kurvan till höger.
Max = den lägenhet som har den största förbrukningen den månaden
Medel är summan av all förbrukning delat med antalet lägenheter, Median är när det finns lika många som har mindre som har mer förbrukning. Aktuellt pris för el är ca. 2,20:- /kWh, Ingen fast avgift för de boende.
Förbrukningen varierar inte i någon högre grad över året, mer än för några få lägenheter. De kan femdubbla sin förbrukning under vintermånaderna.

Fastighetsel
Fastighetsel går till belysning, inne och ute, tvättstugorna och till ventilationsfläktarna på taket samt övriga gemensamma utrymmen som exempelvis gymmet och fritidslokalerna. Föreningen har sedan tidigare lagt stora investeringar på att få ner förbrukningen genom att bland annat byta ut trappbelysningen till LED-lampor som bara är tända när de behövs och att alla takfläktar bytts ut vintern 2014/15. Även gårdsbelysningen är utbytt till LED. Detta syns i elförbrukningen som har gått ner med ca. 10 procent.

Läs också om att ladda elbilar på garagesidan.
 

Sopor
Sophanteringen kostar ca 553 000:- /år för de tre molokstationerna vi har, vilket blir ca 1527:- /lgh och år enligt 2023.
Av denna kostnad är 264 000:- fast kostnad och 258 000:- i rörlig kostnad beroende på hur mycket avfall som slängs.
Vi ser en tendens att på alla tjänster kommunen levererar, lägga mer och mer avgifter som är fasta, dvs avgifter som vi konsumenter inte kan påverka. Det gäller både värme, vatten och sopor. Detsamma gäller el, men då föreningen köper in all el, och sedan debiterar enbart ett rörligt pris, uppmuntrar det till sparsamhet. Använder du ingen el betalar du ingenting.
Containern är inte inräknad i dessa kostnader, de kostar ca 20 000:- per vecka vi har dem där.


Uppdaterad 2023-01-19

Siffror i korta drag:

Vad kostar vad, för elen? Elpriset består av många olika delar. Klicka på diagrammet så får du upp de olika delsummorna. Obs att moms är på två ställen, dels för elleveransen och dels för nätavgifterna, tillsammans är det 20% (vilket motsvarar ett påslag på 25%)

Lägenhetsel
Den el som används av de boende
Kurvorna visar  förbrukningen per månad.
Lgh-förbrukningen 2014-15
Hur mycket el gör du av med?
Tag fram din hyresavi och se vilken förbrukning du har. Det är den siffran som det står kWh efter. Jämför med värdena i diagrammet.
Ligger du över medel-förbrukaren (180-220  kWh/mån) är det dags att kolla upp vad du kan stänga av!
Fastighetsel
Den el som fastigheten använder
Vi har sedan jan 2012 minskat vår elförbrukning med ca. 15%
Klicka på kurvorna så blir de tydligare
Hacket i den röda kurvan för sept är uttorkning av en vattenskada
Den kraftiga nedgången i början av 2013 är installationen av närvarostyrd LED-belysning.

Hur mycket energi drar allting?
Du kan mäta enskilda apparaters förbrukning med en elenergimätare. Sådan finns att köpa på t ex Clas Olsson för omkring 200:-.
Den kopplas mellan uttaget och apparaten och mäter sedan kWh.