Stadgar

Det är i våra stadgar du kan läsa vad som gäller i just vår förening.
Innehållet i föreningens stadgar styrs i stora drag av två lagar:
- Lag om ekonomiska föreningar (FL),
- Bostadsrättslagen (BRL). 

Föreningen kan inom ramen för dessa två lagar själv bestämma sina stadgar. Man får alltså läsa föreningens stadgar för att se vad som gäller i vår förening.

Föreningens stadgar gäller från November 2006 
Bostadsrättslagen 1991:614

Nya stadgar.
Lagen för ekonomiska föreningar har ändrats och därför måste vi anta nya stadgar. Det är inga större förändringar, men ändringar har gjorts i numreringen, varför paragraferna kommer i en annan ordning. Några tillägg har också gjorts och dessa redovisas nedan.
Vi har idag stadgar som heter 2003, Umeåmodellen. Kortfattat innebär det att föreningen tar ansvar för många saker i lägenheten, där normalstadgarna lägger detta ansvar på bostadsrättshavaren. Vi kommer att i de nya stadgarna fortsätta ta detta ansvar, då vi anser att det inte blir någon säker försörjning av värme, vatten och ventilation om inte detta styrs upp på ett enhetligt sätt.
De nya stadgarna kommer att benämnas Normalstadgar 2011 version 5, med ovan angivna justeringar.
Följande förändringar i de nya stadgarna görs (utdrag): (§§ gäller de nya stadgarna)
§12: (Om avgifter): Nytt: Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbelopp per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.
§16 Kallelse: Skall ske tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämma
I nuvarande stadgar är det tidigast 4 veckor före för ordinarie stämma och senast 1 vecka före vid extra stämma
§17 punkt 17: val av styrelsens ordförande, styrelseledamoter och suppleanter
Ordförande väljs alltså på stämman och utses inte av styrelsen internt
§31 Bostadsrättsägarens ansvar:
står i punkt 9: ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten
står i punkt 10: armaturer för vatten, blandare, packningar, avstängningsventiler och anslutningskopplingarpå vattenledningar
Dessa två punkter överförs till §32 bostadsrättsföreningens ansvar
De fullständiga stadgarna finns att ta del av på exp eller kan beställas.